دانلود رایگان


ماهیت مدیریت منابع انسانی (word) 19 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان ماهیت مدیریت منابع انسانی

دانلود رایگان ماهیت مدیریت منابع انسانی (word) 19 صفحه عنوان:ماهیت مدیریت منابع انسانی
محتویات
ماهیت مدیریت منابع انسانی
رشته شغلی
رشته فرعی
رشته شغلی
طبقه شغلی
شرح طبقه شغلی
طرح طبقه مشاغل
تخصیص
تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مشاغل
تجزیه شغل
طراحی شغل
 1. کار : عبارتست از اجزای تشکیل دهنده یک وظیفه
 2. وضیفه : قسمتی از فعالیتهای فکری و جسمی که بر عهده فرد مشخصی در سازمان واگذار می شود.
 3. شغل : عبارتست از وظایف مشابه و مرتبطی که برعهده یک فرد در مقابل دریافت حقوق و دستمزد گذارده می شود.
 4. پست سازمانی : همان جایگاه سازمانی افراد می باشد.
 5. شرح شغل : عبارتست از خلاصه ای از اطلاعات مربوط به یک شغل خاص که بتواند آنرا بشناساند.
 6. شرایط احراز مشاغل : اطلاعاتی است که از تجزیه شغل و شرح شغل بدست آمده و درواقع شرایط لازم در فردی را بیان می کند که بتواند شغل را به نحو احسن انجام دهد.
روش مشاهده
روش مصاحبه
پرسشنامه
بررسی روند( سوابق ) گذشته
کاربردهای تجزیه مشاغل
طبقه بندی مشاغل
اعلان شغل
جهت احراز شغل مراحل زیر مورد نیاز است
تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی
مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی
طرح جانشینی
کارمند یابی از داخل سازمان
- پایایی( اعتبار) آزمون
نظریه های شناختی( یادگیری
تعاریف مختلفی که از فرایند تغییر بیان شده عبارتند
تعریف مسیر پیشرفت شغلی
در تعریف مسیر پیشرفت شغلی ، توجه به سه نکته زیر اساسی است که عبارتند از
ارزیابی عملکرد و مدیریت بر مبنای هدف
تئوری شغلی هرزبرگ
فرایند مدیریت برمبنای هدف
ارزیابی عملکرد
عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارکنان
اهداف ارزیابی عملکرد
معیارهای ارزیابی عملکرد
انواع روشهای ارزیابی عملکرد
سیستم حقوق و دستمزد
اهداف سیستم حقوق و دستمزد
1-نظریه عرضه و تقاضا
2-نظریه عامل بهره وری
3-نظریه عامل قدرت پرداخت
4-نظریه قوانین و مقررات
ادراکات ناشی از عدالت
تئوری برابری ( استوارت )
نتایج ناشی از ادراکات عدالت در سازمانها ، سه دسته می باشند که عبارتند از
استراتژی پیشرو
استراتژی پسرو
استراتژی متناسب با نرخ بازار
قسمتهایی از متن
مفهوم مدیریت منابع انسانی
با توجه به سیر تکوینی و جایگاه مدیریت منابع انسانی در جهان امروز ، فلسفه مدیریت منابع انسانی کاملا" روشن می گردد که اولا" بایستی هماهنگی های لازم بین سازمان و منابع انسانی در جهت پذیرش اهداف مشترک سازمانی ایجاد گردد و دوما" نیل به اهداف سازمانی و منابع انسانی راتضمین می کند به این دلیل مدیریت منابع انسانی را فرآیند شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیروی انسانی جهت نیل به اهداف سازمانی تعریف کرده اند.

مدیریت منابع انسانی را در واقع جنبه انسانی مدیریت بوده و مهمترین عامل در ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات و ارائه خدمات در سازمان بکار می رود. مدیران منابع انسانی کسانی هستند که مسائل مربوط به نیروی انسانی در یک سازمان را جهت تامین و تحقق اهداف سازمانی و افراد سازمانی پیگیری می نمایند . برای اولین بار دانشمندانی همچون هنری مایول و رابرت اون در کتابی تحت عنوان فلسفه صاحبان صنایع برای مدیریت بیان نمودندکه در هر سازمانی توجه به انسان و تخصصهای او از عوامل موثر در اداره امور سازمان می باشد. پس از این دانشمندان ، دانشمندانی چون تیلر ( پدر مدیریت علمی ) فلسفه مدیریت علمی و افکار پرسنلی را تقویت نمود. در ادامه مدیریت منابع انسانی آلتون مایو یک محقق استرالیایی ، استاد دانشگاه هاروارد آمریکا در واقع بنیانگذار نهضت روابط انسانی و جامعه شناسی بود که مطالعات خود را تحت عنوان مطالعات هاثورن در شرکت وسترن الکتریک انجام داد.
 1. برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی
 2. تجزیه و تحلیل مشاغل بطوری که ویژگیهای هر یک از مشاغل مشخص گردد.
 3. نظارت بر استخدام در سازمان
 4. کارمند یابی یعنی شناسایی افراد واجد شرایط
 5. تسهیل ورود کارکنان جدید و جایابی آنان
 6. طراحی سیستم اطلاعاتی منابع انسانی
 7. آموزش کارکنان
 8. طراحی سیستم ارزیابی عملکرد
 9. طراحی سیستم حقوق و دستمزد
 10. طراحی سیستم پاداش
 11. طراحی سیستم ایمنی و بهداشت
 12. طراحی سیستم رسیدگی به شکایا
افزایش کارایی از طریق نیروهای انسانی در سازمان می باشد که معمولا" 4 هدف بشرح ذیل برای مدیریت منابع انسانی وجود دارد که عبارتند از :


نکته : وظایف عمومی مدیریت منابع انسانی عبارتند از
برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری و نظارت و کنترل
در واقع فرایندی است برای جمع آوری اطلاعات شغلی و درک ماهیت مشاغل در سازمان که می تواند سنگ زیر بنای اداره امور پرسنلی در سازمان باشد.
عبارتست از ترکیب و تلفیق اطلاعات به طریقی که پستهای سازمانی بتوانند انتظارات کارکنان و مدیریت را فراهم آورند. هدف از انجام تجزیه شغل و طراحی مشاغل ، تهیه و تنظیم 2 فرم اصلی بنام شرح شغل و شرایط احراز مشاغل است.
برخی از اصطلاحات مربوط به تجزیه شغل عبارتند از :
 1. کار : عبارتست از اجزای تشکیل دهنده یک وظیفه
 2. وضیفه : قسمتی از فعالیتهای فکری و جسمی که بر عهده فرد مشخصی در سازمان واگذار می شود.
 3. شغل : عبارتست از وظایف مشابه و مرتبطی که برعهده یک فرد در مقابل دریافت حقوق و دستمزد گذارده می شود.
 4. پست سازمانی : همان جایگاه سازمانی افراد می باشد.
 5. شرح شغل : عبارتست از خلاصه ای از اطلاعات مربوط به یک شغل خاص که بتواند آنرا بشناساند.
 6. شرایط احراز مشاغل : اطلاعاتی است که از تجزیه شغل و شرح شغل بدست آمده و درواقع شرایط لازم در فردی را بیان می کند که بتواند شغل را به نحو احسن انجام دهد.
در واقع یکی از دستاوردهای انقلاب صنعتی بوده که تحولات عظیمی از نظر علم و تکنولوژی ، نوآوریها و خلاقیتها ، تجهیزات کاری و ماشین آلات جدید در جوامع بشری امروز بوجود آورد.
طبقه بندی مشاغل عبارتست از دسته بندی مشاغل و قراردادن مشاغلی که دارای صفات و خصوصیات مشترکی هستند در یک طبقه .
خصوصیاتی که مشاغل باید داشته باشند تا بتوان آنها را در یک طبقه قرار داد عبارتند از :

تخصص
شرایط احراز شغل مهارت

دانش
تجزیه و تحلیل شغل
وظایف
شرح شغل
مسئولیتها
درخواست نیرو جهت جذب نیرو در مرحله اول برای نیرویابی از داخل سازمان
 1. برنامه ریزی نیروی انسانی
 2. کارمند یابی
 3. انتخاب و گزینش
 4. انتصاب
 5. ایمنی و بهداشت
 6. حقوق و دستمزد
عبارتست از پیش بینی نیازهای سازمان از لحاظ منابع انسانی و برنامه ریزی مراحلی که برای برآورده کردن آن نیازها باید طی شود. در واقع برنامه ریزی منابع انسانی فرایند تدوین و به انجام رساندن طرحها و برنامه ریزی هایی است که تعداد افراد لازم و واجد شرایط را در زمان و مکان مناسب فراهم آوریم.

فرایندی است که طی آن مدیران منابع انسانی و مدیران عملیاتی ، اطلاعاتی را در مورد شغل و کارکنان مورد نیاز مشاغل برای مشاغل مختلف سازمان که از آنها استفاده خواهد شد جمع آوری می کنند. معمولا" مربوط به کارکنان کلیدی و افرادی است که دارای مهارتها و تخصص های بلقوه می باشند.
برای تقاضای نیرو انسانی به گونه ای عمل می شود که در آن موقعیت کارکنان فعلی سازمان از لحاظ مدت خدمت ، سن ، بازنشستگی ، ترفیع و ... مشخص می شود.

در گزینش سازمانها ، فرایند غربال کردن اولیه متقاضیان شغل به منظور شناسایی و انتخاب مناسب ترین افراد برای استخدام آنها می باشد. درواقع نسبت گزینش در هر سازمان نشان دهنده اینست که از تعداد متقاضیان شغل چند نفر در مرحله نهایی انتخاب شده اند.
تعداد افراد استخدام شده در سازمان
نسبت گزینش =
تعداد کل متقاضیان شغل

نکته : نسبت گزینش یک در سازمانها ، نشاندهنده اینست که بازای هر نفر متقاضی شغل ، یک شغل در سازمان موجود می باشد در حالی که اگر بین گزینش افراد در سازمانها ، نسبت گزینش 20/1 باشد یعنی از هر 20 نفر متقاضی شغل یک نفر استخدام شده است . هرچه نسبت گزینش بیشتر باشد ، نشاندهنده اینست که مشاغل سازمان دارای جذابیت کمتری است
مثال ) 120
نسبت گزینش = = 12
10مرحله اول - غربال اولیه یا مصاحبه مقدماتی : در صورت نداشتن حداقل صلاحیت.
مرحله دوم- تکمیل فرم درخواست : در صورت عدم صداقت در داده های ارائه شده امکان رد شدن در گزینش وجود دارد.
مرحله سوم- آزمون استخدامی : در صورت عدم کسب نمره یا امتیاز لازم ، امکان رد شدن در گزینش وجود دارد.
مرحله چهارم- مصاحبه جامع یا کلی : احساس عدم لیاقت ، نمره متقاضی برای شغل مورد نظر ، .........( بررسی سوابق گذشته)
مرحله پنجم- معاینات پزشکی : در صورت عدم سلامت جسمانی امکان رد شدن در گزینش وجود دارد.
مرحله ششم- گزینش و انتخاب نهایی

آزمونی برای ارزیابی شغل با الزامات شغل می باشد .
هر آزمون استخدامی بایستی 2 ویژگی زیر را داشته باشد :
هر بار که آزمون استخدامی انجام می گیرد به نتایج با ثبات و سازگاری دست یابیم ، مثلا" اگر نتایج یک آزمون که مجددا" انجام می گیردبه میزان زیادی با نتایج قبلی متفاوت باشد روایی آن آزمون کافی نیست و باید توسط متخصصان و کارشناسان بازبینی مجدد انجام گیرد.( توضیح اینکه سوالات بقدری مشکل نباشد که عده ای نتوانند به آن پاسخ دهند )
2- پ

ماهیت مدیریت منابع انسانی


تاریخچه پیدایش و نقش مدیریت منابع انسانی


وظایف مدیر منابع انسانی


اهداف مدیریت منابع انسانی


تعاریف مشاغل سازمانیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اعضاي هيأت علمي: علي سررشته داري

دانشگاه صنعتی شاهرود ششمین دانشگاه صنعتی ایران که در شهرستان شاهرود در استان سمنان ...

دانلود مقاله : مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه ...

مدیریت منابع انسانی در ... 9 صفحه pdf: 19 صفحه word: ... آینده،از جمله ماهیت مأموریت،محل ...

ادبیات نظری و سوابق تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد ...

بهترین ها برای شما این بار فایل دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق مدیریت منابع انسانی ...

تحقیق مدیریت منابع انسانی در بیماری های مدیریت | QYAE

فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 97 حجم فایل: 814 کیلوبایت قیمت: 10000 تومان دانلود تحقیق با موضوع مدیریت منابع انسانی، در قالب word و در 97 صفحه، قابل ویرایش.

لطفا نظرهای کلی خود را در انتهای این پست درج کنید ...

به‌نام خداوند هستی و هم راستی این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ...

دانلود VMware Workstation Pro v14.1.3 Build 9474260 x64 ...

اجرای چندین سیستم عامل در کامپیوتر یکسان / Allows multiple operating systems to run on the same computer

مقاله نظريه اسلام در مديريت‏ منابع انسانى

مقاله نظريه اسلام در مديريت‏ منابع ... صفحه ... خانه » علوم انسانی » مدیریت » نمایش ...

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت +pdf – 118 علمی دانلود

عنوان: خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت +pdf. دسته بندی فایل : مدیریت. شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید.

الکترونیک در منابع انسانی - tahghigh.net

امروزه منابع انسانی تنها وجه تمایز در بازارهای رقابتی محسوب میشوند، از این رو دیگر نمیتوان به سیستمهای قدیمی مدیریت منابع انسانی برای آماده سازی نیروی کار پویا و هوشمند اطمینان کرد.

مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

در دانلود مبانی نظری رشته مدیریت به بررسی رابطه رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی می ...

مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

در دانلود مبانی نظری رشته مدیریت به بررسی رابطه رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی می ...

تحقیق بررسی تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با استفاده ...

تحقیق بررسی تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی ... Word و 108 صفحه ... منابع انسانی ماهیت ...

دانلود مقاله : مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه ...

مدیریت منابع انسانی در ... 9 صفحه pdf: 19 صفحه word: ... آینده،از جمله ماهیت مأموریت،محل ...

ادبیات نظری و سوابق تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد ...

بهترین ها برای شما این بار فایل دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق مدیریت منابع انسانی ...

مرجع آموزش زبان ایرانیان - دانلود رایگان مجموعه ویدئوی ...

جامع ترین مرکز آموزش زبان کشور (دانلود منابع زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ...

اشتباهات مدیران منابع انسانی

صفحه های تصادفی ... های منابع انسانی; ماهیت و ... را در رابطه با مدیریت عملکرد بیان ...

تحقیق آماده سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی (همراه با ...

... توانمندسازی انسانی در حجم 19 صفحه همراه ... منابع) فرمت: word ... مدیریت منابع انسانی.

دانلود مقاله : مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه ...

مدیریت منابع انسانی در ... 9 صفحه pdf: 19 صفحه word: ... آینده،از جمله ماهیت مأموریت،محل ...

پاورپوینت در مورد مغناطیس و الکترومغناطیس

دانلود پاورپوینت انگلیسی Encoding of DVDs and CD - سیزده اسلاید

پاورپوینت آشنایی با همدان

سرمقاله حضرت مهدی

دانلود روشهاي ايجاد بهره وري در افراد سازمان

چند نمونه از ساده‏زیستی پیغمبر (ص) 35 ص

تحقیق درمورد چهار کلید معجزه آسا برای ارتباط با دیگران 10ص

پاورپوینت قوه قضائیه

تحقیق درباره نماز

پاورپوینت سختی گیر رزینی