دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد قاعده احسان - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد قاعده احسان با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 20 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد قاعده احسان
عنوان : قاعده احسان
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 20 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
مستندات قاعده احسان 4
معنای احسان و سبیل 5
مفاد قاعده احسان 7
موارد تطبیق قاعده 10
اقدامات انسان دوستانه 13
رابطه قاعده احسان با ادله ضمان 14
حكومت چیست ؟ 16
منابع 17چکیده :
قاعده احسان در حقوق اسلامی بعنوان یکی از مسقطات ضمان قهری معرفی شده است. بدین معنا گفته می شود اگر شخص به قصد نیکی به دیگران و با حسن نیت عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ورود ضرر و زیان به دیگران شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نیست .ملزم به جبران خسارت نمی باشد برای این قاعده مستنداتی ذکر نموده اند که مهمترین آن این آیه شریفه قرآن است که می فرماید ( و ما علی المحسنین من سبیل ) البته در این مورد به روایاتی نیز استناد می شود. عقل نیز مواخذه فرد محسن را قبیح می داند. در مورد سقوط ضمان به استناد قاعده احسان بین فقها اجماع وجود دارد. برای اینکه عمل فرد مصداق احسان شناخته شود و مشمول قاعده احسان گردد هم فاعل باید انگیزه و قصد محسنانه داشته باشد و هم فعل وی باید در واقع امر محسنانه شناخته شود، احسان بعلت مفهوم گسترده ای که دارد بر قواعد و ادله ضمان حکومت دارد و دامنه آنها را یا از می برد و محدود می کند.احسان علاوه بر اینکه می تواند به سود فرد محسن اسقاط ضمان کند به نفع او اثبات ضمان نیز می نماید. بدین معنا که فرد محسن می تواند به استناد با قاعده احسان خساراتی را که در نتیجه عمل محسانه اش به او وارد شده است مطالعه نماید. این مطالعه را هم از آیه قرآن که منبع احسان است و هم از روایات مربوطه در این باب بدان استناد می شود استفاده می کنیم. عقل نیز حکم می کند که جایز نسبت برفرد محسن به خاطر عمل محسنانه ای که انجام داده مشقت و سبیلی وارد شود. قواعد جایگزینی قاعده احسان برای اثبات ضمان از جمله قاعده حسبه قاعده ولایت عدول مومنین و .... نمی توانند نیاز مارا برای عدم استناد به قاعده احسان برآورده سازد، حداکثر کاربرد این قواعد اباحه تصرف در مال غیر و تبدیل ید عدوانی به ید غیر عدوانی است اما این قواعد از اثبات ضمان به نفع محسن عاجزند.
مقدمه :
برسر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد كه از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یكی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا كه هرگاه كسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند كه فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره كند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره كننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح كه در این مقاله به تفصیل بررسی می گردد . یكی از موجبات سقوط ضمان، احسان می باشد ، بدین مقصود كه هرگاه كسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران ، موجب ورود ضرر به آنان شود ؛ عمل او ضمان آور نیست و شخص محسن ، ضامن شناخته نمی شود . مباحث مربوط به احسان و نقش آن در سقوط ضمان در كتب فقهی تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد . در این نوشتار، جوانب مختلف این قاعده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .
منابع :

۱. سوره توبه ۹۱ .
۲. ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳/۹۱، بیروت ، دارالمعرفه، چاپ دوم ، ۱۴۰۸ هجری قمری . امام فخر رازی ، مفاتیح الغیب ، ج ۱۶/۱۶۰ ، قاهره : ۱۳۵۷ هجری قمری .
۳. سید محمد كاظم مصطفوی، القواعد ، ۲۸، قم : مؤسسه النشر الاسلامی ، چاپ اول ، ۱۴۱۲ هجری قمری - میرزا حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیه، ج ۴-۸ ، قم : مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، چاپ دوم ، ۱۴۱۳ ه.ق .
۴. میر عبدالفتاح بن علی مراغه ای ، العناوین ، ج ۲/۴۷۴ ، قم : مؤسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۱۸ ه . ق . ، چاپ اول .
۵. جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور مصری ابن منظور ، لسان العرب ، ج ۶/۱۶۲ ، قم : نشر ادب الحوزه ، ۱۴۰۵ ه.ق.
۶. سید محمد موسوی بجنوردی ، قواعد فقهیه ، تهران : نشر میعاد، چاپ دوم، ۱۳۷۲ هجری شمسی .
۷. فیض الاسلام ، نهج البلاغه با ترجمه ، نامه ۵۳/۱۰۰۰ .
۸. جمال الدین محمد خوانساری ، شرح غررالحكم و دررالكلم ( با تصحیح محدث ارموی ) ، ص ۳۲۴ ، تهران : دانشگاه تهران ، چاپ ۱۳۴۷ ه.ش .
۹. بجنوردی ، پیشین ، ج ۴-۱۱ .
۱۰. سوره الرحمن ، ۶۰ .
۱۱- محمد فاصل لنكرانی ، القواعد الفقهیه ، ج ۱/۲۵۸ ، قم : مكتبه مهر ، ۱۴۱۶ ه.ق. – موسوی بجنوردی ، پیشین ، ج ۴-۱۱ .
۱۲. محمد حسن نجفی ، جواهرالكلام ، ج ۲۷ ، كتاب الودیعه ، ۹۶ به بعد ، بیروت :دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ م- محقق بجنوردی، پیشین، ج ۴- ۱۱
۱۳. فاضل لنكرانی ، پیشین ، ج ۱- ۲۵۸ - بجنوردی ، پیشین ، ج ۴ - ۱۱ .
۱۴. محقق بجنوردی ، همان منبع ، ج ۴- ۱۲ .
۱۵. میر فتاح مراغه ای ، پیشین ، ج ۲- ۴۷۸ .
۱۶. ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ۴۱، تهران : نشر یلدا ، چاپ دوم ، ۱۳۷۴ هجری شمسی .
۱۷. فاضل لنكرانی ، همان منبع ، ج ۱- ۲۸۸ .
۱۸. میر فتاح مراغه ای ، همان منبع ، ج ۲/۴۷۷ .
۱۹. همان منبع ، ج ۲/۴۷۷ .
۲۰. محمدبن حسن شیخ طوسی ، التبیان فی تفسیر القرآن ، ج ۵/۲۷۹ ، نجف: مطبعه النجف ( بی تا ) ، طبرسی ، پیشین ، ج ۳/۹۲ ( جزء ۵ و ۶ ) .
۲۱. موسوی بجنوردی ، همان منبع ، ج ۴/۱۳ .
۲۲. همان منبع ، ج ۴/۱۴ .
۲۳. ناصر كاتوزیان ، حقوق مدنی ( ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ) ۵۱۲ ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران .
۲۴. مصطفی محقق داماد ، قواعد فقه ، ج ۲/۲۷۶ ، تهران : سازمان سمت ، ۱۳۷۴ ه.ش .
۲۵. همان منبع ، ۲۷۷ .
۲۶. میر فتاح مراغه ای ،پیشین ، ج ۲- ۴۷۸ .
۲۷. موسوی بجنوردی ، پیشین ، ج ۴- ۱۷ .
۲۸. فاضل لنكرانی ، همان منبع ، ج ۱- ۲۹۱ .
۲۹. رین الدین بن علی بن احمد عاملی شهید ثانی ، الروضه البهیه ، ج ۱۰/۱۵۱ ( با تعلیقات سید محمد كلانتر ) باب دیات ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ۱۴۰۳ ه. ق.
۳۰. سید روح الله امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج ۲/۵۶۴ ، قم : مطبعه مهر ، (بی تا ) .
۳۱. ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن بن یحیی محقق حلی ، شرایع السلام، ج ۴/۱۰۲۶ (با تعلیقات سیدصادق شیرازی) تهران : انتشارات استقلال،(بی تا )
۳۲. احمد خوانساری ، جامع المدارك، ج ۶/۲۰۶ ، تهران : مكتبه الصدوق، ۱۳۹۴ ه. ق. سید ابوالقاسم خویی ، مبانی تكمله المنهاج ، ج ۲/۲۴۲ ، نجف : مطبعه الاداب ( بی تا ) .
۳۳. سوره مائده ، ۹۳ .
۳۴. موسوی بجنوردی، پیشین، ج ۴/۱۲، میر فتاح مراغه ای، پیشین، ج ۲/۴۷۵.
۳۵. سید محمد موسوی بجنوردی ، همان منبع ، ۲۷۷ و ۲۷۸ .
۳۶. سید ابوالقاسم خویی ، مصباح الفقاهه ، ج ۳/ ۱۳۱، قم : مؤسسه انصاریان ۱۴۱۷ ه. ق.
۳۷. سید محمد موسوی بجنوردی ، پیشین ، ۲۷۹ .
۳۸. سوره نساء ۱۴۱ .
۳۹. فاضل لنكرانی ، پیشین ، ج ۱- ۲۸۹ .
۴۰. علی مشكینی، اصطلاحات الاصول ، ۱۲۳ ، قم : انتشارات حكمت ، چاپ دوم ، (بی تا) ، جعفربن محمد حسین سبحانی، المحصول فی علم الاصول ، ج ۴- ۴۲۱ ، ( تقریر سید محمود جلالی مازندرانی ) قم : مؤسسه امام صادق (ع) ، ۱۴۱۹ ه.ق.
۴۱. سوره مائده ، ۶ .
۴۲. ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق كلینی، الكافی ، ج ۵- ۱۴۵، بیروت : دار صعب ، ۱۴۰۱ ه.ق.
۴۳. بقره ، ۲۷۵ .
۴۴. شیخ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۵/۳۲۹ - بیروت ، داراحیاء التراث العربی .
۴۵. جعفر سبحانی ، پیشین ، ج ۴/۴۲۲ .
۴۶. محمد تقی حكیم ، الاصول العامه للفقه المقارن ، ۸۹ و ۹۰ ، بیروت : دارالاندلس ، ۱۹۶۳ م.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


قاعده احسان


فایل تحقیققاعده


احسانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تحقیق و کسب اطلاعات ... گردد، آنها با آماده کردن غذاها و ... در مورد عکاسی و ...

کار تحقیقی ابراء در قانون مدنی ایران - تحقیق آماده

چنانچه ماده ۳۲۱ ق.م. در مور غصب همین قاعده را اعمال کرده است. در این ماده می خوانیم «هرگاه مالک ذمه ی یکی از غاصبین را نسبت به متن یا قیمت حال مغضوب کند.

نسل‌کشی ارمنی‌ها - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شهروندان غیرنظامی ارمنی، در حال انتقال توسط سربازان عثمانی، از خارپرت، به زندانی در ...

پایان نامه – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تحقیق و کسب اطلاعات ... گردد، آنها با آماده کردن غذاها و ... در مورد عکاسی و ...

نسل‌کشی ارمنی‌ها - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شهروندان غیرنظامی ارمنی، در حال انتقال توسط سربازان عثمانی، از خارپرت، به زندانی در ...

موضوع دانلود : تحقیق آماده در مورد قاعده دارا شدن غیر ...

موضوع دانلود : تحقیق آماده در مورد قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا ...

دانلود تحقیق قاعده مایضمن

دانلود تحقیق قاعده مایضمن ... 86 این محصول در قالب فایل word و در 86 صفحه تهیه و تنظیم شده ...

پایان نامه – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تحقیق و کسب اطلاعات ... گردد، آنها با آماده کردن غذاها و ... در مورد عکاسی و ...

کارآفرینی تسمه مغناطیسی 27 ص (بروز شده)

کارآفرینی تسمه مغناطیسی 27 ص (بروز شده)

پاورپوینت سيستم ارت و ارت سنجي

تحقیق در مورد نگهداری زرد آلو در سرد خانه

درخت مقدس

اثرات تنش شوري بر جنبه هاي مورفولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزا 34 ص

تحقیق؛ فلسفه آموزش و پرورش ايده آليسم و رئاليسم

تحقیق؛ فلسفه آموزش و پرورش ايده آليسم و رئاليسم

اثرات تنش شوري بر جنبه هاي مورفولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزا 34 ص

دانلود تحقیق در مورد سیل