دانلود رایگان


مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها - دانلود رایگاندانلود رایگان مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها

دانلود رایگان مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها می باشد. این مقاله دارای 170 صفحه می باشد و فرمت فایل به صورت word و pdf می باشد.برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح مقاله می توانید روی دریافت نمونه فایل رایگان کلیک نمایید. فهرست مطالبچکیدهفصل اول مدیریت استراتژیک سازمانی1-1.مقدمه2-1.تعریف استراتژی3-1.مفهوم استراتژي4-1.سیرتاریخی مفهوم استراتژي و تحول آن5-1.ورود استراتژي در عرصه اقتصاد و اداره سازمانها6-1.مدیریت استراتژیک7-1.اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک8-1.ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک9-1.مراحل مدیریت استراتژیک1-9-1.تدوین استراتژی2-9-1.اجرای استراتژی ها3-9-1.ارزیابی استراتژی ها10-1.فرایند مدیریت استراتژیك1-10-1.تحلیل وضعیت2-10-1.تدوین استراتژی3-10-1.اجرای استراتژی4-10-1.ارزیابی استراتژی11-1.مزایای مدیریت استراتژیک12-1.هفت خطای مرگبار استراتژیک13-1.انواع استراتژی در مدیریت استراتژیک1-13-1.استراتژي هاي يكپارچه ساز1-1-13-1.يكپارچه سازي رو به جلو2-1-13-1.يكپارچه سازي رو به عقب3-1-13-1.يكپارچه سازي افقي2-13-1.استراتژي هاي متمركز1-2-13-1.رسوخ در بازار2-2-13-1.توسعه بازار3-2-13-1.توسعه محصول3-13-1.استراتژي هاي تنوع1-3-13-1.تنوع گرايي همگون2-3-13-1.تنوع گرايي ناهمگون3-3-13-1.تنوع گرايي افقي4-13-1.استراتژي هاي تدافعي1-4-13-1.مشاركت2-4-13-1.كاهش3-4-13-1.واگذاري4-4-13-1.انحلال14-1.ویژگیهای مختلف استراتژیها15-1.رفتار شخصی استراتژیستها16-1.تفاوتهای استراتژیستهافصل دوم برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک1-2.مقدمه2-2.تعریف برنامه ریزی1-2-2.تاریخچه برنامه ریزی1-1-2-2.دوره اول ، محصول گرایی ، شروع از سال های 1830-18202-1-2-2.دوره دوم، بازارگرایی،شروع از سال های 19003-1-2-2.دوره سوم ، فراصنعتی،شروع از سال های 19502-2-2.ویژگی های برنامه ریزی3-2-2.انواع برنامه ریزی3-2.برنامه ریزی استراتژیك1-3-2.مزایای برنامه ریزی استراتژیك2-3-2.ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک4-2.برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی1-4-2.مدل برایسون5-2.برنامه ریزی استراتژیک مدیریت بازار1-5-2.جمع آوری اطلاعات1-1-5-2.بررسی آرا و عقاید فروشندگان (توزیع کنندگان)2-1-5-2.جمع آوری نظرات کارشناسان و متخصصان مرتبط3-1-5-2.جمع آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا4-1-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان (آنالیز رفتار)5-1-5-2.تعیین نسبت پتانسیل فروش به کل بازار2-5-2.تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات1-2-5-2.ارزیابی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات2-2-5-2.تجزیه و تحلیل و شناخت رقبا و سهم آن ها در بازار3-2-5-2.بررسی سیستم تحقیقات بازاریابی4-2-5-2.بررسی سیستم ترکیب و تنوع تولید و بسته بندی5-2-5-2.شناخت استراتژی قیمت گذاری برای محصولات و خدمات6-2-5-2.بررسی کارایی نیروی فروش7-2-5-2.بررسی کارایی تبلیغات تجاری8-2-5-2.شناسایی امکانات موجود موسسه3-5-2.برنامه ریزی و کنترل1-3-5-2.بررسی سیاست ها و اهداف موسسه برای تطابق با برنامه ریزی مدیریت بازار2-3-5-2.ارزیابی نتایج حاصله3-3-5-2.طراحی برنامه بازاریابی با توجه به استراتژی ها و اهداف4-3-5-2.ایجاد برنامه استراتژیک موفق5-3-5-2.طراحی سیستم کنترل و بازخورد6-2.برنامه ریزی راهبردی7-2.مراحل مختلف فرایند برنامه ریزی راهبردی8-2.برنامه ریزي استراتژیک منابع انسانی1-8-2.موانع موجود در برنامه ریزي منابع انسانی9-2.مفهوم برنامه ریزي استراتژیک با برنامه ها ی جامع و سازمانهاي غیر دولتی و کوچک و بزرگ1-9-2.سازمانهاي بزرگ و کوچک2-9-2.مدل مفهومی برنامه ریزي استراتژیک سازمانهاي کوچک3-9-2.ویژگیها و اهداف مدل برنامه ریزي استراتژیک سازمانهاي کوچک4-9-2.تفاوت برنامه ریزي استراتژیک بین سازمانهاي بزرگ و کوچک1-4-9-2.تفاوتهاي فرایندي2-4-9-2.تفاوتهاي محتوایی10-2.چشم انداز1-10-2.ویژگی های یک چشم انداز خوب2-10-2.چشم انداز (شرکت های بزرگ دنیا)3-10-2.چطور چشم انداز بنوسیم؟4-10-2.مزایا و منافع تدوین چشم انداز11-2.بیانیه مأموریت1-11-2.اجزای بیانیه ماموریت2-11-2.ویژگیهاي بیانیه رسالت3-11-2.مزایا و منافع تدوین رسالت / مأموریت4-11-2.اول Vision یا اول Mission ؟1-4-11-2.ارزیابی بیرونی (محیطی)12-2.چهارچوب جامع تدوین استراتژی سازمانی13-2.آنالیز PEST1-13-2.پاره اي از ابعاد “سياسي محيط2-13-2.پاره اي از ابعاد “ اقتصادی“ محيط كلان3-13-2.پاره اي از ابعاد “ اجتماعي و فرهنگي“ محيط كلان4-13-2.پاره اي از ابعاد "تكنولوژيك" محيط14-2.مدل P5 یا پنج نیروی مایکل پورتر15-2.ماتريس ارزيابي عوامل خارجي1-15-2.پنج گام تهيه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (بیرونی)16-2.ماتريس ارزيابي عوامل داخلی17-2.ماتريس بررسي مقايسه اي رقابت 18-2.ماتريس SWOT1-18-2.مزايا و محدوديت های استفاده از روش تجزيه و تحليل SWOT2-18-2.تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات1-2-18-2.عوامل دروني2-2-18-2.عوامل بيروني3-18-2.مراحل انجام آنالیز SWOT4-18-2.تجزيه و تحليل SWOT1-4-18-2.استراتژی های SO2-4-18-2.استراتژی های WO3-4-18-2.استراتژی های ST4-4-18-2.استراتژی های WT19-2.ماتریس تعیین موقعیت استراتژیک SPACE1-19-2.کاربرد عملی ماتریس SPACE20-2.ماتریس گروه مشاوران بوستون 21-2.ماتريس QSPM22-2.کارت امتیازی متوازن BSC1-22-2.کارت امتيازي مالي2-22-2.کارت امتيازي مشتري3-22-2.کارت امتيازي فرآيندهاي داخلي4-22-2.کارت امتيازي دانش، رشد و يادگيريفصل سوم مدیریت پروژها1-3.مقدمه2-3.تعریف مدیریت پروژه3-3.تاريخچه مديريت پروژه4-3.كاركرد مديريت پروژه5-3.استانداردهاي مديريت1-5-3. PMBOK1-1-5-3.حوزه هاي تخصصي و PMBOK6-3.مديريت 9 گانه پروژه7-3.قوانین طلایی مدیریت پروژه8-3.تواناییهای یک مدیر پروژه از دیدگاه PMBOK1-8-3.رهبری2-8-3.ارتباطات3-8-3.مذاكره4-8-3.حل وفصل اختلافات5-8-3.تاثیر بر سازمان9-3.روش های مدیریت پروژه1-9-3.روش سنتی2-9-3.پرینس23-9-3.پریسم4-9-3.مدیریت پروژه زنجیره بحرانی5-9-3.روش زنجیره رویداد10-3.کنترل پروژه11-3.فرایندهای مدیریت پروژه1-11-3.آغاز پروژه1-1-11-3.چارتر پروژه2-1-13-3.اسکوپ یا حدود2-11-3.برنامه ریزی و طراحی پروژه3-11-3.اجرای پروژه1-3-11-3. فرآیند اجرای فرآیندهای پروژه4-11-3.پایش و کنترل پروژه1-4-11-3.فرآیند پایش و کنترل فرآیندهای پروژه5-11-3.اتمام پروژه1-5-11-3.فرآیند اتمام فرآیندهای پروژه12-3.کنترل پروژه و سیستم های کنترل پروژه13-3.مدیران پروژه14-3.مثلث مدیریت پروژه15-3.ساختار تفکیک کار1-15-3.داده های اولیه برای تهیه ساختار شکست کار2-15-3.انواع ساختار شكست كار1-2-15-3.ساختار فیزیكی اقلام قابل تحویل2-2-15-3.ساختار عملیاتی تقسیم كار پروژه16-3.مشخصه های اساسی پروژه ها1-16-3.موقتی بودن در پروژه ها2-16-3.یكتا بودن پروژه ها3-16-3.تفصیل فزاینده17-3.محدودیتهای پروژه18-3.انواع نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه1-18-3.نرم افزار PMA2-18-3.نرم افزار MSP3-18-3.نرم افزار Primavera4-18-3.نرم افزار TLW5-18-3.نرم افزار TL6-18-3.نرم افزار CA-SP7-18-3.نرم افزار HPM8-18-3.نرم افزار SPM9-18-3.نرم افزارPRI10-18-3.نرم افزار PS611-18-3.نرم افزار تسکو19-3.استانداردهای بین المللی مدیریت پروژهفصل چهارم مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه هاوهلدینگ ها1-4.مقدمه2-4.هلدینگ1-2-4.تاریخچه هلدینگ3-4.تعریف هلدینگ در تجربه ایران4-4.عوامل شکل گیری هلدینگ ها5-4.شرکت هلدینگ1-5-4.شرکت فرعی1-1-5-4.شرکت تابعه يا اقماري2-5-4.شرکت وابسته1-2-5-4.شرکتهای همبسته6-4.شرکتهای هلدینگ از جهت ساختار سازمانی7-4.تفاوت شرکتهای هلدینگ با شرکت های سرمایه گذاری8-4.دلایل ایجاد هلدینگ9-4.انواع شرکت های هلدینگ10-4.هدف از ایجاد شرکت های هلدینگ توسط دولت11-4.مزاياي و معایب هلدينگ1-11-4.مزایای هلدينگ2-11-4.معایب هلدينگ12-4.ارزش آفرینی و کسب ارزش1-12-4.ارزش آفرینی2-12-4.ابعاد ارزش آفرینی3-12-4.فرد به عنوان یک منبع ارزش آفرینی4-12-4.سازمان به عنوان منبع ارزش آفرینی5-12-4.جامعه به عنوان یک منبع ارزش آفرینی6-12-4.تناسب ارزش چگونه ارزش کسب می شود؟7-12-4.کسب ارزش در سطح فردی8-12-4.کسب ارزش در سطح سازمانی9-12-4.کسب ارزش در سطح اجتماعی10-12-4.ارزش آفرینی مهم ترین وجه مشتری مداری1-10-12-4.تعریف ارزش از دید مشتری2-10-12-4.فرایندگرایی در جهت مشتری مداری3-10-12-4.وجه اخلاقی مشتری مداری4-10-12-4.همسویی و همسازی با نیازهای مشتریان5-10-12-4.نحوه ارتباط با مشتری6-10-12-4.مشتریان ناراضی، منبع یادگیری7-10-12-4.نقش کارکنان در رضایت مشتری13-4.ارزش افرینی سازمان مادر1-13-4.خصوصیات شرکت مادر1-1-13-4.الگوی های ذهنی شرکت مادر2-1-13-4.ساختارها ،سیستم ها و فرآیندها3-1-13-4.خدمات ،واحدهای تخصصی و منابع شرکت مادر4-1-13-4.کارکنان و مهارت ها5-1-13-4.قرارداد عدم تمرکز2-13-4.شیوه های ارزش آفرینی شرکت مادر در شرکت های زیر مجموعه3-13-4.ارزش آفرینی چالش هلدینگها و سازمانهای بزرگ14-4.مدیریت پورتفولیو پروژه ها1-14-4.پُرتفُوی2-14-4.مدیریت پورتفولیو3-14-4.رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پورتفلیو4-14-4.مراحل مدیریت پورتفولیو پروژه ها1-4-14-4.مرحله تطبیق کردن2-4-14-4.مرحله کاربرد پذیر کردن و سود مند کردن3-4-14-4.مرحله تعادل بخشی5-14-4.انواع مدیریت سبد پروژه ها یا مدیریت پورتفولیو پروژه ها6-14-4.قسمت های مدیریت پورتفولیو پروژه ها7-14-4.فازها ی مدیریت پورتفولیو پروژه ها8-14-4.فرایند پیاده سازی مدیریت پورتفولیو پروژه ها9-14-4.تفاوت های مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژه ها10-14-4.چهار سطح بلوغ مدیریت سبد پروژه15-4.استاندارد مدیریت پورتفولیو (سبد)1-15-4.هدف استاندارد مدیریت پورتفولیو2-15-4.مخاطبان استاندارد مدیریت پورتفولیو16-4.مدیریت پورتفولیو و پروژه سازمان1-16-4.تنظیم و تدوین برنامه پروژه سازمان2-16-4.اجزای راهکار مدیریت پورتفولیو و پروژه سازمان3-16-4.توصیف چارچوب/متدولوژی1-3-16-4.ابزارها / نرم‎افزارها17-4.چشم انداز مدیریت پورتفولیو پروژه18-4.سرمایه های فرآیندی پورتفولیو پروژه19-4.مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه20-4.برنامه استراتژیک پورتفولیو پروژه21-4.طراحی و استقرار سیستم مدیریت پورتفولیوی پروژه ها1-21-4.گروه فرایندی تعریف2-21-4.گروه فرایندی همسویی3-21-4.گروه فرایندی تصویب و کنترل1-21-4.سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیوی پروژه22-4.سیستم مدیریت پورتفولیو پروژه ها عامل اعمال مدیریت استراتژیک23-4.شيوه های ارزش آفریني در شركت های هلدینگ24-4.تجزیه و تحلیل هلد ینگ1-24-4.تجزیه و تحلیل پرتفولیو(استراتژی پرتفولیو)2-24-4.تجزیه و تحلیل ماد ری(استراتژِی ماد ری)25-4.استراتژی در سطح هلدینگ1-25-4.استراتژی های رشد1-1-25-4.استراتژی ادغام عمودی2-1-25-4.استراتژی رشد افقی3-1-25-4.استراتژی تنوع مربوط4-1-25-4.استراتژی تنوع نامربوط2-25-4.استراتژی های تثبیتی1-2-25-4.استراتژی توقف و حرکت2-2-25-4.استراتژی عدم تغییر3-2-25-4.استراتژی سود سوز آور3-25-4.استراتژی های انقباضی1-3-25-4.استراتژی احیا2-3-25-4.استراتژی اسارت3-3-25-4.فروش4-3-25-4.انحلال و ورشکستگی26-4.سبک های تعامل هلدینگ با شرکت های تابعه1-26-4.سبک برنامه ریزی استراتژیک2-26-4.سبک کنترل مالی3-26-4.سبک کنترل استراتژیک27-4.مدیریت استراتژیک متمرکز در هلدینگها و سازمانهای بزرگ28-4.فرایندهای استراتژیک در سازمان های هلدینگ1-28-4.حوزه بین کسب و کار1-1-28-4.بنچ مارکینگ2-1-28-4.مدیریت دانش3-1-28-4.مدیریت نام تجاری4-1-28-4.مدیریت زنجیره تامین5-1-28-4.فروش بین واحدی6-1-28-4.مدیریت ادغام2-28-4.حوزه مالی1-2-28-4.مدیریت سرمایه گذاری2-2-28-4.مدیریت ریسک3-2-28-4.مدیریت مالی4-2-28-4.مدیریت سبد سهام3-28-4.حوزه پشتیبانی1-3-28-4.مدیریت حقوقی2-3-28-4.مدیریت اداری و منابع انسانی3-3-28-4.مدیریت برنامه ریزی4-3-28-4.تحقیق و توسعه4-28-4.حوزه مشتریان29-4.آفت هاي هلدينگ30-4.پیکربندی هلدینگ1-30-4.پیکربندی خلاق2-30-4.پیکربندی کنترلی3-30-4.پیکربندی مقیاس4-30-4.پیکربندی محدودهنتیجه گیریمنابع

مدیریت


استراتژیک


پورتفولیو


دانلود مقاله


برنامه ریزی


هلد‌ینگ


استراتژی


چشم انداز


کنترل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله رایگان درباره مدیریت استراتژیک کازن :: دانلود ...

مدیریت استراتژیک در سازمان ... مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و ...

موسسه مدیریت پروژه افق - ofoqpm.com

کارگاه مدیریت پورتفولیو پروژه; ... استراتژیک مدیریت پروژه ... و نقدینگی در پروژهها;

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و ...

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه¬ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ دستاورد قابل توجهی در تحقق اهداف و استراتژی آنها دارد .

دانلود مقاله رایگان مدیریت استراتژیک

هلدینگها و ... مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه ... پورتفولیو پروژه ها در ...

دانلود مقاله رایگان مدیریت استراتژیک

هلدینگها و ... مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه ... پورتفولیو پروژه ها در ...

دانلود رایگان مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در ...

دانلود رایگان مدیریت استراتژیک دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی با ...

دانلود رایگان مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در ...

دانلود رایگان مدیریت استراتژیک دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی با ...

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و ...

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه¬ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ دستاورد قابل توجهی در تحقق اهداف و استراتژی آنها دارد .

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگ ها و ...

اصل ارزش آفرینی در زمینه اجرای پروژهها نیز مصداق داشته و هلدینگها و سازمانهای بزرگ باید با هدف ارزش آفرینی به استقرار نظام مدیریت پروژه و مدیریت پورتفولیو پروژه ها مبادرت ورزند .

مقاله بررسی روش های نوین اندازه گیری در فشار قوی - دانلود ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت ... مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و ...

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگ ها و ...

اصل ارزش آفرینی در زمینه اجرای پروژهها نیز مصداق داشته و هلدینگها و سازمانهای بزرگ باید با هدف ارزش آفرینی به استقرار نظام مدیریت پروژه و مدیریت پورتفولیو پروژه ها مبادرت ورزند .

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگ ها و ...

اصل ارزش آفرینی در زمینه اجرای پروژهها نیز مصداق داشته و هلدینگها و سازمانهای بزرگ باید با هدف ارزش آفرینی به استقرار نظام مدیریت پروژه و مدیریت پورتفولیو پروژه ها مبادرت ورزند .

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و ...

مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه¬ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ دستاورد قابل توجهی در تحقق اهداف و استراتژی آنها دارد .

کارگاه مدیریت پورتفولیو پروژه

مدیریت پورتفولیو یا سبد پروژه تلاش دارد تا انتخابی صحیح از پروژه ها و طرح های منطبق بر نیازها، استراتژی و اولویت های سازمان را در اختیار شما قرار دهد.

تحقیق درمورد طراحي آپارتمان (2)

تحقیق درباره شبیه سازی انسان 10 ص

بررسی جواز فروش اعضای بدن انسان زنده در فقه و حقوق جزا

پاورپوینت درمورد کار آفرینی 183 اسلاید

پاورپوینت درباره آيين‌نامه‌ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌ آور

پاورپوینت در مورد طرح کسب وکار

تحقیق در مورد بررسي سقط جنين 22 ص

پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

تحقیق در مورد شرايط يك عكس خوب

مقاله استدلالهاى قرآن بر امكان معاد