دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پروژه نرم افزار (فصل 5) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پروژه نرم افزار (فصل 5)

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پروژه نرم افزار (فصل 5) برنامه ريزي پروژه نرم افزاري چيست؟
برنامه ريزي شامل تخمين مي باشد يعني تلاش شما براي تعيين ميزان پول ،كار لازم،تعداد منابع و مقدار زمان لازم براي ايجاد يك سيستم يا محصول خاص مبتني بر نرم افزار.
چه كسي اين كار را انجام مي دهد؟مديران نرم افزاري با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده از مشتريان و مهندسان نرم افزاري و داده هاي متريك نرم افزاري حاصل از پروژه هاي گذشته اين كار را انجام مي دهند.منطقي است قبل از شروع به ايجاد نرم افزار،برآوردي از هزينه انجام دهيم. محصول نهايي:جدول ساده اي كه جزييات كارهايي را كه بايد صورت بگيرند،توابعي كه بايد ايجاد شوند،و هزينه،تلاش،زمان لازم براي هر يك کارها را نشان مي دهد، فهرستي از منابع لازم نيز ارايه مي گردد.مديريت پروژه نرم افزاري با مجموعه فعاليتهايي آغاز مي شود كه جمعاً برنامه ريزي پروژه ياproject planning ناميده مي شود.قبل از اينكه پروژه بتواند آغاز شود مدير و تيم نرم افزاري بايد كاري را كه قرار است انجام گيرد،منابع لازم وزمان لازم از شروع تا انتها را تخمين بزنند.پيچيدگي پروژه تاثير شديدي روي عدم قطعيت دارد كه در برنامه ريزي نهفته است.پچيدگي و سخت بودن كار يك معيار نسبي است كه تحت تاثير آشنايي با كار و تجربه گذشته است.توليد كننده يك برنامه كاربردي پيچيده تجارت الكترونيكي كه اولين بار آن را انجام مي دهد بايد آنرا بسيار مشكل بداند، اما تيم نرم افزاري كه اين كار را براي ده بار انجام داده ، آن را بسيار سهل مي داند.اندازه بزرگي پروژه عامل مهمي ديگري است كه مي تواند بر دقت و كارآيي تخمين ها تاثير بگذارد.با افزايش اندازه بزرگي وابستگي دروني ميان عناصر مختلف نرم افزار به سرعت رشد مي كنند. اهداف اصلي طرح ريزي پروژههدف برنامه ريزي پروژه نرم افزاري عبارتست از مهيا كردن چارچوبي كه مدير را قادر به ارائه تخمين منطقي از منابع هزينه و زمانبندي كند.اين تخمين ها در يك چارچوب زماني در آغاز پروژه صورت گرفته و مرتباً با پيشروي پروژه بروز ميشوند.علاوه بر اين تخمين ها تلاش دارند كه بهترين و بدترين مورد طرح ها را معين كنند تا نتيجه پروژه را بتوان محدود نمود. دامنه نرم افزار:اولين كار در برنامه ريزي پروژه عبارتست از تعيين دامنه آن.كاركرد و عملكرد مربوط به نرم افزار در طول مهندسي سيستم بايد ارزيابي گردد كه غير مبهم و در سطوح مديريتي و فني قابل درك باشد.گزارشي از اين دامنه بايد پيوست شود.دامنه نرم افزار اطلاعات و كنترل مورد پردازش ، عملكرد، كار،محدوديتها رابط ها و قابليت اطمينان را توصيف مي كند.الزامات و قيود ،محدوديتهاي موجود در نرم افزار را بوسيله سخت افزار خارجي يا حافظه موجود يا ديگر سيستمهاي موجود شناسايي مي كنند.رايج ترين تكنيك مورد استفاده براي برقراري ارتباط بين مشتري و توليدكننده و شروع فرآيند عبارتست از برگزاري يكك جلسه يا مصاحبه.اولين مجموعه سئوالات آزاد روي مشتري متمركز است.مثلاً تحليلگر ممكن است بپرسدچه كشي در پشت تقاضاي اين كار است؟چه كسي ا ز اين راه حل استفاده ميكند؟...مجموعه سئوالات ديگر تحليلگر را قادر به شناخت بهتري از مسئله و مشتري ميكند.مثلاًاين راه حل چه مشكلاتي را مورد خطاب قرار مي دهد؟آيا شما ميتوانيد محيطي را به من نشان دهيد كه در آن اين راه حل استفاده نشود؟مجموعه سئوالات آخري بر ميزان تاثير جلسه تاكيد دارد و آن را فوق پرسش مينامند و فهرست زير پيشنهاد ميشود :آيا من سئوالات زيادي پرسيدم؟آيا سئوالات من با مسئله اي كه مورد حل قرار داده ايد مرتبط اند؟...سئوالات فوق پرسش كمي به تحرك اوليه مسئله كمك كرده و ارتباطي را كه براي ايجاد دامنه پروژه لازم است ايجاد ميكند.بخش سئوال و جواب تنها بايد براي اولين برخورد استفاده شود و سپس در قالب جلسه اي جايگزين آن شود.كه عناصر حل مسئله مذاكره و مشخصات را مرتبط ميسازد. امكان سنجي: تعيين دامنه كافي نيست.وقتي دامنه فهميده شد ، تيم نرم افزاري و ديگران بايد مشخص سازند كه با ابعاد روشن شده آيا امكان كار وجود دارد يا خير ؟ كه اين خود قسمتي از فرآيند تخمين و برآورد خواهد بود.عملي بودن نرم افزار داراي چهار بعد صرف استفن آوري ماليزمانمنابع منابع پروژه:دومين كار در برنامه ريزي نرم افزاري تخمين منابع لازم براي نيل به كار توليد نرم افزار است. هر منبع داراي چهار مشخصه است:توصيف منبع ، وضعيت دسترسي به آن، زمان تقويمي كه در آن موقع مورد نياز است، مدت زماني كه منبع بكار گرفته ميشود. برآورد پروژه هاي نرم افزاري:كار تخمين را تا اواخر پروژه به تعويق بيندازيم.برآوردهار را بر پايه پروژه هايي قرار دهيم كه هم اكنون تكميل شدند.از فنون نسبتاً ساده تفكيك براي ارائه اين برآوردها استفاده كنيم.از يك يا چند مدل سلسله مراتبی برای هزینه و تخمین پروژه استفاده شود. برآورد مبتنی بر مساله:خطوط کد (LOC)وامتیازات کاربردی(FP)به عنوان مقیاسهای توصیف شده در فصل 4 که روی آنها می توان متریک را حساب کرد در طول کار پروژه به دو صورت مورد استفاده قرار میگیرند:1- به عنوان متغییر تخمینی که برای تعیین اندازه هر عنصر نرم افزاری استفاده می شود.2- به عنوان متریک خط پایه که از روی پروژه های قبلی جمع آوری شده و در ارتباط با متغییرهای تخمینی برای ارائه هزینه و میزان نیروی کار پروژه استفاده می شود.براوردLOCوFPفنون متمایزی از تخمین هستند.هردو دارای چندمشخصه مشترک هستند . برنامه ریز پروژه با وضعیت محدود شده دامنه نرم افزارشروع کرده و از روی آن تلاش می کند نرم افزار را به صورت توابعی ازمساله در بیاورد که بتوان هر کدام را به صورت مجزا براورد کرد.LOCوFPبرای هر تابعی تخمین زده می شود. بعد برنامه ریز جز دیگری را برای تعیین اندازه انتخاب می کند مثل کلاسها یا اشیا تغییرات یا فرایندهای تجارت تحت تاثیرقرار گرفته .سپس متریک های بهره وری خط مبدا مانند(LOC/pmیاFP/pm-pmمخفف نفر-ماه)با متغییر برآورد مناسب بکار گرفته شده و هزینه یا نیروی کار تابع به دست می آیدفنون تخمینLOCوFP از نظر جزئیات لازم برای تفکیک و هدف تقسیم بندی با هم متفاوتندوقتی LOC به عنوان متغیر تخمین استفاده می شود تجزیه کاملا ضروری است و اغلب از نطر جزئیات بررسی می شود.هر چه میزان تقسیم بندی بیشتر باشد این احتمال بیشتر است که تخمین های منطقی دقیقتری از LOC ارائه شود.در مورد تخمین های FP کار جدا سازی به صورت دیگری است علاوه بر تمرکز تابع هر یک از مشخصه های دامنه اطلاعات یعنی ورودی ها خروجی ها فایلهایاطلاعاتی و...به علاوه 14 مقدار تطابق پیچیدگی که در فصل 4 اشاره شد برآورده می شود.برنامه ریز بدون توجه به متغیر تخمین با برآورد یک سری مقادیر برای هر یک از تابع ها یا مقدار دامنه اطلاعاتی شروع می کند.با استفاده از اطلاعات تاریخی یا حدس برنامه ریز اندازه بزرگی هر تابع را به صورت خوشبینانه یا از روی بد بینی تخمین می زند.میزان عدم قطعیت هنگامی مهیا می شود که دامنه ای از اعدادمشخص شوند.سپس یک مقدار مورد انتظار یا سه امتیازی محاسبه می شود. شامل 35 اسلاید POWERPOIN


دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پروژه نرم افزار (فصل 5)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود جزوه ریاضی مبحث مشتق - کنکور

مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای با دانشجویان پزشکی و رتبه های برتر همراه با آزمون های ...

دانلود پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی (فصل ...

عنوان دانلود پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی ... در نرم افزار معماری Revit ...

سایت مهندسی صنایع | کارشناسی و کارشناسی ارشد | آی ئی داک

دانلود رایگان کتاب و جزوه ... سلام. عجب غیبت طولانی بود و بابت این غیبت معذرت میخوام که ...

پایان نامه - پروژه دات کام - prozhe.com

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

مرجع دانلود کتاب الکترونیکی

بزرگترین سایت دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی در قالب pdf

پرشین گیگ اولین ارائه دهنده سرویس های ابری و اینترنت پرسرعت

پرشین گیگ ارائه دهنده سرویس های ابری و راهکاری سازمانی، فضای میزبانی، سرور مجازی ...

سخا مرکز خدمات حوزه علمیه - سخا - مركز خدمات حوزه - مجله ...

صفحه اصلي · نقشه سايت · ارتباط با ما · مركز خدمات حوزه هاي علميه مقالات سخا ... ارتباط ...

دانلود پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1 - 240 اسلاید - فارس مقاله

نرم افزار پاورپوینت مهندسی ... آموزش پاورپوینت: دانلود پروژه ... اصول برنامه ریزی ...

دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت پروژه | معماری 98

01.03.2018 · دانلود نرم افزار ... ارائه فایل پاورپوینت مدیریت پروژه ... فصل های پاورپوینت ...

سخا مرکز خدمات حوزه علمیه - سخا - مركز خدمات حوزه - مجله ...

صفحه اصلي · نقشه سايت · ارتباط با ما · مركز خدمات حوزه هاي علميه مقالات سخا ... ارتباط ...

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا (فصل سوم کتاب کاتلر)

... پاورپوینت فصل سوم,برنامه ... جدید دانلود دانلود پروژه ... نرم افزار یا ...

دانلود مدیریت برنامه ریزی

دانلود پروژه ... دانلود StudyMinder 4.2.5 - نرم افزار برنامه ریزی ... دانلود پاورپوینت برنامه ...

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا (فصل سوم کتاب کاتلر)

... پاورپوینت فصل سوم,برنامه ... جدید دانلود دانلود پروژه ... نرم افزار یا ...

سایت مهندسی صنایع | کارشناسی و کارشناسی ارشد | آی ئی داک

دانلود رایگان کتاب و جزوه ... سلام. عجب غیبت طولانی بود و بابت این غیبت معذرت میخوام که ...

دانلود MS Project 2016 - نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه ...

دانلود MS Project 2016 اموزش MS ... نرم افزار متره ... صفر تا صد کنترل پروژه و برنامه زمان ...

دانلود MS Project 2016 - نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه ...

دانلود MS Project 2016 اموزش MS ... نرم افزار متره ... صفر تا صد کنترل پروژه و برنامه زمان ...

دانلود جزوه ریاضی مبحث مشتق - کنکور

مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای با دانشجویان پزشکی و رتبه های برتر همراه با آزمون های ...

دانلود geovia Minex v6.5.293.0 x64 - نرم افزار زمین شناسی ...

... دانلود نرم افزار برنامه ریزی ... و برنامه ریزی پروژه های معدنی, دانلود GEOVIA Minex v6.5 ...

دانلود StudyMinder 4.2.5 - نرم افزار برنامه ریزی درسی

مدیریت پروژه و ... خصوصیات نرم افزار برنامه ریزی ... دانلود Eon Player Pro v4.5نرم افزار ...

مرجع دانلود کتاب الکترونیکی

بزرگترین سایت دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی در قالب pdf

مرجع دانلود کتاب الکترونیکی

بزرگترین سایت دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی در قالب pdf

دانلود پاورپوینت در مورد اختلالات ریاضی..

مقاله درباره؛ نوشابه

Safety Instrumented Systems Verification Practical Probabilistic Calculations

تحقیق در مورد ايران 33 ص

Safety Instrumented Systems Verification Practical Probabilistic Calculations

پاورپوینت درباره سرطان,Cancer

تحقیق آماده در مورد انگیزش تحصیلی

مقاله درباره توليد زوج تا اتحاد الکترومغناطيس

پاورپوینت مردم سالاري ديني

دانلود پاورپوینت سی پی یو CPU 15 اسلاید