دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی مرور زمان کیفری - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی مرور زمان کیفری,دانلود جديدترين پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی مرور زمان کیفری
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش:
عنوان:
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
استاد راهنما:
دکتر نیکومنش
استاد مشاور:
دکتر هادی عظیمی
پژوهشگر:
صدیقه حمیدی

چکیده
مرور زمان کیفری در حقوق ایران موضوعی است که باتوجه به تحولات قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است .
سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران ، تغییرات قوانین مربوط به آن ، بررسی نظرهای موافق و مخالف دانشمندان ، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه گیری از بحثها، عنوان بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می دهد.
نتیجه ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان کیفری وتوسعه آن در قوانین جزایی است .
نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن ، در بخش سوم تاحد امکان مورد توجه قرار گرفته است .
مواد 173 الی 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به مرورزمان کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد نیز مورد بررسی قرارگرفته است که امید است مقدمه مناسبی برای اصلاحات بعدی این مقررات باشد.
پیشگفتار
تهیه و تدوین پایان نامه تکلیفی است که به میزان قابل ملاحظه ای با فعالیتهای علمی دانشجویان در مسیر تعلّم و یادگیری متفاوت است زیرا ادای چنین تکلیفی با مطالعه ، نقل ونقد و بررسی آراء و نظرات علما واندیشمندان در موضوع انتخابی ، و ارائه نظریاتی کاملتراز آنچه که از گذشتگان نقل شده است ، ملازمه دارد.
چنین سیر و سلوک علمی را بیشتر در سیره دانشمندان و محققین باسابقه می توان سراغ داشت نه دانشجوی جوانی که سالها با یادگیری و انتقال یک طرفه اطلاعات علمی ازطرف مدرسین و اساتید خود، خو گرفته است . این مختصر عرض شد تا نقائص جزوه حاضر را توجیه و اغماض و ارشاد خوانندگان در نارسائیها را ایجاب نماید.
کلام دیگر اینکه انجام این تحقیق با مطالعه و طرح و نقد نظرات مکاتب یا گروهها وافراد مختلف ، پیوستگی نام دارد و نگارنده ناگزیر است با تقویت دلائل گروهی ، دیدگاه دسته دیگر پیرامون موضوع تحقیق را نقض و رد نماید. این اقدام را نباید انکار مقام علمی افراد یا گروهی تلقی کرد. نتیجه گیری از مباحث در مورد تقویت و ضرورت تأسیس مرورزمان کیفری در قوانین ، نظری است که بطور حتم از ایراد و نقد دیگران مصون نخواهدماند و لذا نگارنده نیز بررسی حاضر را برای تأیید یا رد مرور زمان کیفری کافی نمی داندبلکه برخورد صحیح بانهاد حقوقی مذکور را عبارت از اقدام جمعی گروهی از اهل علم می داند که با مطالعه و بررسی موازین دینی و حقوقی و رعایت مصالح و مقتضیات اجتماعی ، بطور واقع بینانه در خصوص کیفیت وضع مقررات مرور زمان کیفری وغیرکیفری ، نظرات جامعی را ارائه دهند تا اساس تصمیمات دستگاه قانونگذاری قرارگیرد.
یادآوری می شود مرور زمان کیفری که با هدایت گرامی ترین اساتیدم بعنوان موضوع رساله حاضر انتخاب شده است از مباحثی است که مقررات مربوط به آن ،پس از انقلاب اسلامی 1357 ه .ش از قوانین جزایی کشورمان حذف شد و کاربردی درقضاوت و حکم نداشته و به همین دلیل و ملاحظات دیگر، نزدیک به دو دهه از نقد و توجه نویسندگان دور افتاده است و آنچه که در ق .آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 مورد توجه قرار گرفته نیز از بسیاری جهات با مقررات منسوخ پیشین تفاوت داردبه جهت همین تفاوتها و سابقه کوتاه اجرای قانون اخیر در محاکم قضایی ، دسترسی به منابعی که با بحثهای جاری مرور زمان کیفری ارتباط داشته باشد بسیار مشکل است وچه بسا پس از گذشتن یک دوره طولانی اجرای این مقررات و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن از سوی اهل قلم ، تحقیق پیرامون این موضوع از سهولت و غنای بیشتری برخوردارباشد.
امید است که مجموعه مطالب حاضر مفید واقع شود و برای تلاشهای علمی که درآینده پیرامون همین موضوع معمول خواهد شد، مقدمه مناسبی باشد. در این مجال لازم می دانم از زحمات بی منت همه اساتید حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و بطور خاص از زحمات جناب آقایان دکتر نیکو منش و دکتر عظیمی که علاوه بر زحمتی که در تهیه پایان نامه تقبل فرمودند حق بزرگ تعلیم نیز بر ما دارند، تقدیر نمایم ، و از همکاران اداری خود و همه افرادی که در تهیه پایان نامه مساعدت کرده اند تشکر کنم .
مقدمه
یکی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال 1357 ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین کشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین اسلام بود، اما در خصوص کیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت کنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند که اداره امورکشور، بدون توسل به هیچ واسطه ای ، باید منطبق با احکام شریعت اسلامی باشد وحکومت باید در شکل و محتوی از رویه صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه ، شارع مقدس قانونگذار است ، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است ، قانون اداره حکومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب می شوند، تفسیر و تطبیق امور بر احکام دینی نیز بعهده علما و مجتهدین است تا حکم امور مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.
گروهی نیز با انگیزه های مختلف در مقابل نظریه ای که گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی ، باتوجه به تغییراتی که زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ کشور ما واردکرده است ، توانایی سازماندهی و هدایت جامعه امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و اداره امور کشوردر شئون مختلف قانونگذاری ، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذکور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی کردند.
از بستر اختلاف نظر مذکور، متولیان برنامه ریزی برای آینده کشور، به یک نظریه تلفیقی و تعادلی رسیدند که براساس آن پذیرفته اند که برخلاف دیدگاه گروه نخست نهادهای حقوقی امروزی مثل ، ریاست جمهوری منتخب مردم ، مجلس قانونگذاری ، همه پرسی و رفراندم ، تدوین قوانین اساسی و عادی به شکلی که در اکثر کشورهای جهان جریان دارد ایجاد و اداره امور کشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریه گروه دوم ،تدابیری اندیشیده شد که قوانین مصوّب ، منطبق با موازین اسلامی و در اموری که درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.
با قبول چنین عقیده ای که مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذکوریعنی لزوم اداره امور کشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین ، تهیه و در همه پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت . اصول متعددی در قانون اساسی این نظریه را تأیید می کند که اصل چهارم یکی از آنهاست ، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت کنند. تصویب احکام مبهم و مجمل ، نقض اصل پذیرفته شده ضرورت اداره امور کشور براساس قوانین است ، منظور از قانون مصوبه ای است که مجلس قانونگذاری می گذراند تا تکلیف افراد را در جزئی ترین مسائل وامور تعیین کند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مکاتب و منابع خارجی از خود، بی نیاز سازد. مصوبه ای که بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احکام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل وصول برای همه ، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور کشوربراساس قانون ، گام برمی دارد. در ق .آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب ، مقرراتی در باب مرور زمان کیفری وضع شده است که دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سکوت واگذار نموده است .
به سختی می توان مقصود دقیق مقررات مذکور را دریافت . مرور زمان را به مجازاتهای بازدارنده محدود دانسته اند و این در حالی است که مرزهای بین این دسته ازمجازاتها با مجازاتهای دیگر، در قوانین تعیین نشده است . جرم واحدی را ممکن است کسی بازدارنده بنامد و دیگری آنرا تعزیری و غیر بازدارنده بداند. معلوم نیست که آیامقررات مرور زمان نیز مانند مواد شکلی دیگر قانون مذکور، با استناد ماده 308 همان قانون ، فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب اعتبار دارد یا در محاکم قضایی دیگر مثل دادسراها و دادگاههای نظامی ، ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بایدرعایت شود؟ اگر رعایت آن در محاکم قضایی دیگر لازمست چگونه این تفسیررا می توان با منع صریح ماده 308 که مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام کرد، جمع کرد؟ و اگر رعایت مرور زمان در دادسراها و دادگاههای دیگر لازم نیست تکلیف تساوی افراد در مقابل قوانین چه می شود؟ چون ممکن است یک جرم مشمول مجازات بازدارنده را دو نفر که یکی روحانی و دیگری غیرروحانی است مرتکب شوندنتیجه اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاههای عمومی و انقلاب اینست که فرد غیرروحانی از این مقررات منتفع و شخص روحانی که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تعقیب می شود از منافع این مقررات محروم بماند و همین تبعیض در پرونده های محاکم دیگر نیز جریان خواهد داشت .
در خصوص احکام فرعی مرور زمان از قبیل موارد انقطاع مرور زمان ، تعلیق و مبدأمحاسبه آن در جرایم مختلف ، قانون جدید ساکت است و معلوم نیست که در این موارد که در بسیاری از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نیست ، تکلیف دادرس چیست ؟ آیا باید به احکام مذکور در ق .م .ع . مراجعه کند یا هر دادرس باید به تشخیص و اجتهاد خود عمل کند؟نه می توان به قوانین منسوخ استناد کرد و نه می توان به فهم و استنباط فردی قضات تن داد و اختلاف در احکام و آراء را موجب شد. خلاصه مطالب اینکه این شیوه قانونگذاری که مصادیق دیگری نیز در قوانین ما دارد، مصوبات قانونی را از ویژگی و کارگرد طبیعی آن که ایجاد وحدت رویه بین مخاطبین است خارج می سازد و موجب بروز اختلاف نظرات وتفاوتها و بی عدالتی بین افراد می شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به اینکه مهمترین وظیفه قانونی شورای نگهبان نظارت و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی باموازین اسلامی بود درخصوص امکان فسخ یا ابطال قوانینی که از سابق مانده بود از سوی شورای مذکور،اختلافی بروز کرد که با تفسیر اصل چهارم ق .ا، امکان بررسی مقررات سابق و ابطال آنهادر صورت مغایرت با شریعت اسلامی از سوی فقهای شورای نگهبان ایجاد شد، از جمله مقرراتی که به دلیل مغایرت با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان ابطال شد احکام مربوط به مرور زمان کیفری بود. با نظر شورا موادی از ق .م .ع . که در خصوص انواع ،شرایط و موانع مرور زمان بود به یکباره حذف گردید و امکان تعقیب و مجازات افرادی که در هر مقطعی از عمر خود مرتکب معاونت یا مباشرت در وقوع جرمی شده باشند فراهم شد و باتوجه به ابطال این مقررات آثار آن در گذشته نیز بی اثر گردید.
پس از حذف این مقررات ، باتوجه به قبول و تصویب آن در اکثر کشورهای جهان واز جمله کشورهای اسلامی ، بحثهای مختلف و مفصلی در خصوص ضرورت احیای آن در محافل علمی جریان یافت و حدود دو دهه به همین روال سپری شد. در طول این بیست سال حقوق مکتسبه افراد از محل مرور زمان لغو شد و امکان طرح مجدد دعاوی که منشاءآن به دهها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. آمارپرونده های کیفری رو به تزاید گذاشت و مدت رسیدگی به جرایم طولانی تر شد و زمان به نفع منتقدین به حذف مرور زمان سپری شد تااینکه ق .آ.د.ک . دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 30/6/78، مرور زمان کیفری را در بخشی از مجازاتها پذیرفت و نظریه مغایرت مطلق مقررات مرور زمان کیفری با شرع انور اسلامی از سوی قانونگذار کشورمان وفقهای شورای نگهبان مردود اعلام شد.
این قانون اگرچه با ابهاماتی همراه بود ولی با قبول مرور زمان کیفری برخی نظرات شخصی که تجویز و تأیید مرور زمان را تردید در ارکان و مسلّمات دین قلمداد می کردندبه حاشیه رانده شد و راه برای مباحثه و نقد مقررات موجود که مقدمه توسعه و تکمیل آنست گشوده شد.
اگرچه مقررات فعلی مرور زمان کیفری از جهات متعددی با مقررات پیشین متفاوت است اما فهم صحیح آن با بررسی مقررات سابق مرور زمان ، ملازمه دارد و لذا رساله حاضر به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول کلیات مرور زمان ، در بخش دوم احکام و آثار مرور زمان و در بخش سوم دیدگاههای حقوقی و فقهی پیرامون آن موردبررسی قرار خواهد گرفت .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی مرور زمان کیفری


دانلود جديدترين پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پژوهه موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم ...

... حقوقی مرور زمان کیفری بررسی ... در حقوق کیفری با ... پایان نامه رشته حقوق ...

مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه – سایت مرجع دانلود منابع ...

... پروژه تحقیق پایان نامه مقاله رشته و ... با ما ... آژانس مسافرتی پایان نامه ارشد ...

پایان نامه بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ... حقوق ایران با نظام کیفری ... پایان نامه بررسی ...

پایان نامه بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ... حقوق ایران با نظام کیفری ... پایان نامه بررسی ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد :: دانلود ها

... پایان نامه کارشناسی ارشد ... بررسی مرور زمان کیفری ... پایان نامه رشته حقوق با ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت و شرایط ایفای تعهد ...

در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد استفاده قرار گیرد .

پایان نامه بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ... حقوق ایران با نظام کیفری ... پایان نامه بررسی ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | مقاله رشته حقوق با موضوع ...

... بررسی‌ هر موضوع ... پایان نامه رشته حقوق با ... کارشناسی رشته حقوق با ...

دانلود رایگان پایان نامه حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ... (كه به مرور زمان ... پایان نامه کارشناسی ارشد ...

دانلود رایگان پایان نامه حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ... (كه به مرور زمان ... پایان نامه کارشناسی ارشد ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق ثبت اسناد و املاک ...

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته کارشناسی ارشد حقوق گرایش ثبت اسناد و املاک ...

پایان نامه بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با ...

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی گروه حقوق پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در ...

پایان نامه بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ... حقوق ایران با نظام کیفری ... پایان نامه بررسی ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه ارشد رشته ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق با ... پایان نامه کارشناسی ... رشته حقوق با موضوع بررسی ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت و شرایط ایفای تعهد ...

در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد استفاده قرار گیرد .

پایان نامه بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با ...

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی گروه حقوق پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه حقوق

· پایان نامه رشته حقوق با ... نامه کارشناسی بررسی ... پایان نامه ارشد با موضوع ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت و شرایط ایفای تعهد ...

در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد استفاده قرار گیرد .

پایان نامه کارشناسی ارشد :: دانلود ها

... پایان نامه کارشناسی ارشد ... بررسی مرور زمان کیفری ... پایان نامه رشته حقوق با ...

دانلود رایگان پایان نامه حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ... (كه به مرور زمان ... پایان نامه کارشناسی ارشد ...

پایان نامه بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با ...

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی گروه حقوق پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه ارشد رشته ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق با ... پایان نامه کارشناسی ... رشته حقوق با موضوع بررسی ...

پایان نامه بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ... حقوق ایران با نظام کیفری ... پایان نامه بررسی ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : حقوق دارندگان ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ... پایان نامه رشته حقوق ... کیفری ایران در مبارزه با ...

پاورپوینتی در مورد توزیع و نگهداری دارو(سیاست ها و روش ها)

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین و کاربرد آن در بانک خون

تحقیق درمورد تعریف، مفهوم و اهمیت تصمیم گیری

كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو 109 ص

دانلود تحقیق در مورد جريان مستقيم و جريان متناوب

اصطلاحات مرتبط با مشاوره از كتاب مثنوي معنوي مولانا

اصول كار و تعمير مانيتورهاي CRT

اصول كار و تعمير مانيتورهاي CRT

پاورپوینت Optometry یا آپتومری

تحقیق درباره پيوند هيدروژني